Scholarly Publications

A) Scholarly books (monographs)

U. Pawlicka, Literatura cyfrowa. W stronę podejścia procesualnego [Electronic Literature: Towards Processual Approach], Katedra, Gdańsk 2017. [monograph in press]

U. Pawlicka, (Polska) poezja cybernetyczna. Konteksty i charakterystyka [(Polish) Cyberpoetry. Contexts and Characterization], Korporacja Ha!art, Krakow 2012.

B) Peer-reviewed scholarly articles

U. Pawlicka, Three Narratives of the Laboratory Turn in the Humanities, “Cultural Studies” [submitted]

U. Pawlicka, The Lab History in the Humanities, “Digital Scholarship in the Humanities” [in preparation]

U. Pawlicka, Electronic Literature, and the Nonhuman Turn, “Configurations” [submitted]

U. Pawlicka, Data, Collaboration, Laboratory: Bringing Concepts from Science into Humanities Practice, “English Studies” 2017. Doi: 10.1080/0013838X.2017.1332022.

U. Pawlicka, Electronic Literature as a Platform: Towards Processual Approach, “Przegląd Kulturoznawczy” 2017 [in press]

U. Pawlicka, Humanistyka: pracownia, centrum czy laboratorium? [The Humanities: Office, Center or Laboratory?], “Teksty Drugie” 1 (2017).

U. Pawlicka, Electronic Literature. Current State of Research in Poland, “Teksty Drugie” 2016 [in press]

U. Pawlicka, Electronic Literature Collection 3. Trzecia fala: czas post-Flashu, botów i generatorów [Electronic Literature Collection 3. The Third Wave: Post-Flash Area, Bot, and Generative Works], “Przegląd Kulturoznawczy” 3 (2016).

U. Pawlicka, Visualizing Electronic Literature Collections, “CLCWeb: Comparative Literature and Culture” 18.1 (2016): http://dx.doi.org/10.7771/1481-4374.2902.

U. Pawlicka, Społeczność literatury elektronicznej [Electronic Literature Community], “Fragile” 1 (2016), p. 47-53.

U. Pawlicka, To nie jest muzeum, to jest laboratorium [It is not a Museum, It is a Laboratory], “Czas Kultury” 2 (2015), p. 60-65.

U. Pawlicka, Towards a History of Electronic Literature, “CLCWeb: Comparative Literature and  Culture” 16.5 (2014): http://dx.doi.org/10.7771/1481-4374.2619.

E. Szczęsna, U. Pawlicka, M. Pisarski, Przekład hipertekstowy. Teoria i praktyka [Translating Hypertext. Theory and Practice], “Rocznik Komparatystyczny” 5 (2014), p. 373-395.

U. Pawlicka, Literatura elektroniczna. Stan badań w Polsce [Electronic Literature. Current State of Research in Poland], “Teksty Drugie” 3 (2014), p. 141-161.

U. Pawlicka, Is There a Literature in This Class?, “Kultura Popularna” 4/38 (2014): DOI 10.5604/16448340.1109978.

U. Pawlicka, Ślady tekstu w cyberkulturze. Wstęp do cybersemiotyki [Traces of Text in Cyberculture. Introduction to Cybersemiotic], “Przegląd Humanistyczny” 4 (2013), p. 63-72.

U. Pawlicka, Ruch jako podstawa materializacji cyfrowej poezji konkretnej [A Movement as a Fundamental Feature to Materialize Digital Concrete Poetry], “Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2 (2012), p. 287-304.

C) Peer-reviewed scholarly articles in books

U. Pawlicka, Digital Humanities Labs, in: Institutions, Infrastructures at the Interstices, ed. Anne McGrail, Angel David Nieves, Siobhan Senier, University of Minnesota Press, Minneapolis 2018. [submitted]

U. Pawlicka, Electronic Literature: Definition, History and Theories, in: Electronic Literature: Contexts, Forms, and Practices, ed. Dene Grigar and James O’Sullivan, University of West Virginia Press, Morgantown 2016. [submitted]

U. Pawlicka, Literatura cyfrowa w kontekście kultury uczestnictwa [Digital Literature in the  Context of Participatory Culture], in: Teksty kultury uczestnictwa [Texts of Participatory Culture], ed. A. Dąbrówka, M. Maryl, A. Wójtowicz, IBL PAN, Warszawa 2016, p. 43-68. DOI: 10.18318/978-83-65573-14-8.3.

U. Pawlicka, Relacyjność strukturalnosemantyczna w hiperfikcji (na podstawie Matrioszki Marty Dzido) [Structural and Semantic Relationships in a Hyperfiction, Based on Matrioszka by Marta Dzido], in: Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej [Digital Text. Issues of semiotics, semantics, and Digital Communication], ed. Ewa Szczęsna, Universitas, Krakow 2015, p. 169-194.

U. Pawlicka, Literatura cyfrowa a literackość i komunikacja literacka [Digital literature, literariness, and literary communication], in: Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej [Digital Text. Issues of semiotics, semantics, and digital communication], ed. Ewa Szczęsna, Universitas, Krakow 2015, p. 261-280.

U. Pawlicka, Judy Malloy: między życiem a hipertekstem [Judy Malloy: Between Life and Hypertext], in: Hiperteksty literackie. Literatura i nowe media [Literary Hypertext. Literature and New Media], ed. Piotr Marecki and Mariusz Pisarski, Korporacja Ha!art, Krakow 2011, p. 59-77.

U. Pawlicka, Nauczanie literatury cyfrowej. Trochę wątpliwości i o wiele więcej zysków  [Teaching Digital Literature], in: Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra [Polish Studies Today and the Education for Tomorrow], ed. K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska, vol. 2, Universitas, Krakow 2014, p. 60-70.

U. Pawlicka, Polska poezja i nowe media po roku 2000 [Polish Poetry and New Media after 2000], in: Poezja polska po roku 2000. Diagnozy – problemy – interpretacje [Polish Poetry after 2000. Diagnosis, Questions, and Interpretations], ed. T. Dalasiński, A. Szwagrzyk, P. Tański, „Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”, Toruń 2014, p. 194-211.

U. Pawlicka, Memy jako forma narracji kulturowej [Memes as a Narrative Culture Form], in: Tropy literatury i kultury popularnej [Tropes in Literature and Popular Culture], ed. S. Buryła, D. Ossowska, L. Gąsowska, IBL PAN, Warszawa 2014, p. 301-320.

U. Pawlicka, Ciało i tożsamość a hipertekst – o wzajemnych relacjach interpretowalności [The Body and Identity and Hypertext – on The Relationship Interpretability], in: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji IV. Metafory i amalgamaty pojęciowe [The New Phenomenon In Language, Text and Communication IV. Metaphors and Conceptual Amalgams], ed. M. Cichmińska, I. Matusiak-Kempa, IFP UWM, Olsztyn 2012, p. 218-232.

D) Non-peer-reviewed scholarly-journalistic articles

U. Pawlicka, Pomiędzy papierem, płótnem i nowymi mediami. Z Judy Malloy – pionierką sztuki internetowej oraz literatury hipertekstowej – rozmawiała Urszula Pawlicka [Between Paper, Canvas, and New Media. An Interview with Judy Malloy, Pioneer of Net Art and Hypertext], “Fragile” 2 (2014), p. 8-24.

U. Pawlicka, Księżniczki, chłopcy i cyborgi. O Matrioszce Marty Dzido [Princesses, Boys, and Cyborgs. About Hypertext Matrioszka by Marta Dzido], “Techsty” 9 (2014): http://techsty.art.pl/m9/rec_u_pawlicka_matrioszka.html.

U. Pawlicka, Powieść do przeżycia [Novel for the Survival], “Czas Kultury” 5 (2012), p. 110-113.

U. Pawlicka, Krótka historia nowych światów – podsumowanie dziesięciu lat literatury nowomedialnej w Polsce [A Brief History of New Worlds – A Summary of Ten Years of Digital Literature in Poland], “Lampa” 1/2 (2012), p. 16-21.

U. Pawlicka, Wstępne rozpoznanie estetyki szumów: od kubizmu do glitch artu [An Introduction to an Aesthetic of Noise: from Cubism to Glitch Art], “Ha!art” 37 (2012), p. 11-23.

U. Pawlicka, Generowanie szumów w interaktywnej literaturze cyfrowej [Generating Noise in Interactive Digital Literature], “Ha!art” 37 (2012), p. 31-39.

U. Pawlicka,  Story art i nowe media [Story Art and New Media], “Ha!art” 34 (2011), p. 94-105.